Reklamace

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.smart-mobil.cz

Adresa pro zasílání reklamací a odstoupení od kupní smlouvy :

Doručovací adresa: Liberecká 14/631 ,Jablonec nad Nisou

Poznámka : REKLAMACE

Kontaktní e-mail  : smart.mobil@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 773 900 679

1)
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2)
Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

3)
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4)
U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím. Není-li kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

5)
V případě, že se v průběhu záruční doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.

6)
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7)
Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

8)
Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

9)
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení.

10)
Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na kontaktní adresu prodávajícího, do jakékoliv provozovny prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání prodávajícího.

11)
V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

12)
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

13)
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad  o zakoupení zboží, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

14)
Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

V Jablonci nad Nisou 28.3.2016
mobilstore s.r.o.

Formulář pro uplatnění reklamace
(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím – na vlastní náklady
Adresát :
Internetový obchod: www.smart-mobil.cz
Společnost: mobilstore s.r.o.
Adresa pro zaslání: Liberecká 14, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ/DIČ: IČ: 045 45 591
E-mailová adresa: smart.mobil@seznam.cz
Telefonní číslo: + 420 773 900 679
Spotřebitel:
• Jméno a příjmení spotřebitele: __________________________________________________
• Adresa spotřebitele: ___________________________________________________________
• Email: ________________________________________
• Telefon: ______________________________________

Doklad za objednané zboží číslo:
Číslo objednávky:
Číslo bankovního spojení :

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Mnou zakoupený produkt: _____________________________________________________________
vykazuje tyto vady: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: *____________________________________
* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou
vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem
právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně
potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího.
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,

dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.
Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se
objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za

podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.
V ______________________________________ Dne _____________________
podpis :_______