Reklamace

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.smart-mobil.cz

Adresa pro zasílání reklamací a odstoupení od kupní smlouvy :

Doručovací adresa: Liberecká 14/631 ,Jablonec nad Nisou

Kontaktní e-mail  : smart.mobil@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 773 900 679

1)
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2)
Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

3)
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4)
U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

5)
V případě, že se v průběhu záruční doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.

6)
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7)
Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

8)
Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

9)
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

10)
Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.

11)
V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

12)
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

13)
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit fakturu o zakoupení zboží, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

14)
Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

V Jablonci nad Nisou
mobilstore s.r.o.

reklamační formulář :

Reklamační list :

Kupující:
Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………..E-mail: ……………………………………………………………………….

Adresa pro zaslání :Smart-mobil  Reklamační oddělení Liberecká 14,46601 Jablonec nad Nisou

Číslo prodejního dokladu: …………………………….. Datum prodeje………………………………………….
Číslo objednávky: ………………………………………….
Označení reklamovaného zboží………………………………………………………………………………………….
Výrobní číslo / IMEI: ………………………………………………………………………………………………………
Popis závady: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Obsah balení při předání: ………………………………………………………………………………………………………….
Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy čisté, kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

Zboží důkladně zabalte, tak aby bylo chráněno proti poškození při přepravě. Balík označte na viditelném místě nápisem REKLAMACE.

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: Oprava: ☐ Výměna ☐

mobilstore s.r.o. Liberecká 14, 466 01 Jablonec nad Nisou  tel:+420 773 900 679  www.mobil-store.cz : IČO: 04545591, DIČ: CZ04545591,

Česká spořitelna, číslo účtu: 4200852329/0800. Zasláním/ předáním zboží na reklamaci zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení reklamace.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Adresa pro zaslání :Smart-mobil , Liberecká 14, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zasláním/ předáním zboží při odstoupení od kupní smlouvy, zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení žádosti o odstoupení od kupní smlouvy.

* Nehodící škrtněte

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: mobilstore s.r.o, Puškinova 83,Liberec 24

Doručovací adresa: Liberecká 14/631 ,Jablonec nad Nisou

Email: smart.mobil@seznam.cz

Telefon: +420 773 900 679

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto

Číslo objednávky: ……………………………

zboží : ……………………………

Variabilní symbol faktury: …………………………

Datum objednání zboží :……………………………..

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a) : …………………………………..

Číslo bankovního účtu: …………………………………..

Vaše jméno a příjmení: ……………………………………..

Vaše adresa: …………………………………….

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum: ……………………………………………….

 

Zasláním/ předáním zboží při odstoupení od kupní smlouvy, zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení žádosti o odstoupení od kupní smlouvy.